Általános szerződési feltételek

Preambulum

Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

 

 1. Általános feltételek

A megrendelések során adott ajánlatokért a eladó nem vállal kötelezettséget, azok csak írásbeli visszaigazolás esetén elfogadottak. A külön megállapodásokra, és a képviselők ígéreteire eladó szintén írásbeli visszaigazolása esetén vállal kötelezettséget. Az írásbeli visszaigazolás feltétele vonatkozik a szállítással kapcsolatos megállapodásokra is.

A vevő az e szerződésből eredő jogait csak eladó hozzájárulása esetén ruházhatja át másik félre.

 1. Árak és fizetési feltételek

A kialkudott árakat EURO pénznemben határozzuk meg. Eltérő megállapodás hiányában az árak a eladó székhelyén történő átvétellel és csomagolás nélkül értendőek.

Azokban az esetekben, amikor a szállítás az eladó költségére történik, eladó csak a szerződésben leírt szállítási eszközért felelős. Amennyiben nem történt ezzel ellenkező megállapodás, a szállítás eladó saját belátása szerint történik, és nem köteles a legolcsóbb szállítási módot választani.

A termékek csomagolásának módja megfelel a hatályos erre vonatkozó előírásoknak. A csomagolóanyagok esetleges visszaszállításának költség- és fuvardíjmentesen kell történniük.

Számláink fizetési határidejének megállapítása megegyezés alapján történik. Lehetséges fizetési módok az átutalás, az előreutalás, a helyszínen történő csomag átvétel készpénzes fizetés ellenében vagy az utánvétes átvétel. Eladó a  megállapodásban szereplő fizetési határidő túllépésekor külön felszólítás nélkül, és további jogok érvényesítésének fenntartásával késedelmi kamatot számít fel a vállalkozások közötti szerződésben felmerülő fizetési késedelemre tekintettel a Ptk 6:155. §-a alapján. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – ha pénztartozást idegen pénznemben kell teljesíteni, az adott pénznemre vonatkozó alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – 8 %-kal növelt értéke. Fizetési késedelem esetén valamennyi addig nem esedékes számla azonnal esedékessé válik.

A vevő csak vitathatatlan és jogerősen megállapított követeléseket számolhat fel.

 1. Részszállítások

Eladó jogosult részszállításokra.

Amennyiben a vevő részszállításokat igényel és azokat egy meglevő megbízás alapján végezzük, a részszállítások mennyiségét levonjuk az összes szállítmányból.

Amennyiben a vevő az eredeti megbízási mennyiségen felül hív le árukat, akkor eladó jogosult a plusz mennyiséget törölni, vagy azokat a szállítás napján érvényes árakon felszámolni.

A részlehívások lehetőleg azonos időközönként és azonos mennyiségben történjenek. Így a lehívások időben történjenek, 12 hetes határidőn belül, hogy a kifogástalan gyártás és kiszállítás a megállapodásban szereplő határidőn belül lehetséges legyen, egyébként a szállítás a megfelelő időtartammal meghosszabbodik.

 1. Licencek és engedélyek

A vevő köteles időben beszerezni a szerződés kivitelezéséhez szükséges valamennyi engedélyt, beleértve pénzforgalomhoz szükséges engedélyeket is. Amennyiben a szükséges engedélyeket egy bizonyos határidőn belül nem lehet megszerezni, egy méltányos héthetes póthatáridőn túl eladó jogosult  a vevőnek megküldött nyilatkozattal a szerződéstől elállni.

 

Szállítási határidő, szállítási késedelem

a. A szállítási határidő a szerződő felek megállapodásain alapul, azok betartása az eladó részéről feltételezi, hogy a szerződő felek között minden kereskedelmi és technikai kérdés tisztázásra került és a vevő minden rá eső kötelezettségét teljesítette. Amennyiben ez nem teljesül, a szállítási határidő megfelelő mértékben meghosszabbodik. Ez nem érvényes, ha a késedelemért az eladó felelős.
b. A szállítási határidő betartásáért eladó saját szállítás kikötésével vállal felelősséget.
c. A szállítási határidő akkor tekinthető betartottnak, ha a leszállított áru a szállítási határidő lejártáig az eladó telephelyét elhagyta vagy a szállításra kész állapotát jelezték. Amennyiben az átvétel esedékes – az átvétel jogos megtagadásának kivételével – az átvétel határideje a döntő, adott esetben az átvételre kész állapot lejelentése.
d. Amennyiben a szállítmány küldése, ill. átvétele olyan okokból késik, amelyekért a vevő tehető felelőssé, a szállításra, ill. átadásra kész állapot lejelentése után egy hónappal kezdődően eladó jogosult felszámolni a számára a késedelemből keletkező költségeket.
e. Amennyiben a szállítási határidő be nem tartása vis majorra, a munkások megmozdulásaira vagy egyéb olyan eseményekre vezethető vissza, amelyek az eladó befolyási területén kívülre esnek, a szállítási határidő megfelelően meghosszabbodik. Az eladó a vevővel a lehető leghamarabb közli az ilyen körülmények kezdetét és végét.
f. A vevő határidő tűzése nélkül elállhat a szerződéstől, ha az eladó számára a kárveszély átszállása miatt az egész teljesítés véglegesen lehetetlenné válik. A vevő elállhat továbbá a szerződéstől, ha a megrendeléskor a teljesítés egy részének kivitelezése válik lehetetlenné és jogos érdeke a részszállítmány elutasítása. Amennyiben nem ez a helyzet, akkor a vevőnek ki kell fizetnie a részszállítmányra eső szerződéses árat. Ugyanez érvényes az eladó szállításra vonatkozó képtelensége esetén is. Egyéb esetben a 9. pont érvényes.
g. Amennyiben a teljesítés lehetetlensége vagy képtelensége az átvételi késedelem alatt következik be és a vevő ezekért a körülményekért egyedül vagy túlnyomórészt felelős, továbbra is kötelezett az ellenszolgáltatásra.
h. Amennyiben az eladó kerül késedelembe és a vevőnek ebből kára keletkezeik, akkor jogosult egy késedelmi kártérítési általány követelésére. Ez az összeg a késedelem minden teljes hetére összességében 0,5 %, de legfeljebb a teljes szállítmány azon részértékének 5 %-a, amelyet a késedelem következtében nem lehet időben vagy szerződésszerűen használni. Amennyiben a vevő a késésben levő eladónak – a törvényes kivételek figyelembe vételével – megfelelő határidőt biztosít a teljesítésre és a határidőt nem tartják be, a vevő a törvényes előírások keretében jogosult a szerződéstől elállni. A szállítási késedelemből adódó további igényekre kizárólag a 9. pontban foglaltak irányadóak.

 1. A kárveszély átszállása

Az áru véletlen megsemmisülésének vagy véletlen állapotromlásának minden kockázata átszáll a vevőre, amint eladó az árut a vevő rendelkezésére bocsátotta vagy átadta a szállítmányozónak vagy fuvarozónak, legkésőbb azonban az eladó telephelyének elhagyásakor. Amennyiben az áru elküldése olyan körülmények miatt késlekedik, amelyekért nem vagyunk felelősek, a kockázat az áru szállításra kész állapotáról szóló jelentés beérkezésének napjától száll át a vevőre. Eladó biztosításokat csak a vevő kifejezett kívánságára és annak költségére köt. Minden, a szállítási költségek átvállalására és a biztosítások költségére vonatkozó megállapodás kizárólag a megnevezett költségekre vonatkozik és a kárveszély átszállását érintetlenül hagyják, még akkor is, ha egyébként az Incoterms és Trade Terms használatában állapodtak meg a felek.

 1. Vizsgálat és reklamáció

A feltételezett vizsgálat során felismerhető esetleges hiányosságokat az áru megérkezésétől számított legkésőbb 8 napon belül, a rejtett hibákat a felfedésük után azonnal írásban kell jelenteni. Amennyiben az áruk vizsgálatának módjára különleges feltételek szerepelnek a megállapodásban, akkor ennek a vizsgálatnak a gyártóüzemben kell megtörténnie. Ha a vevő ebben az esetben a határidő kiszabása és a következményekre való utalás ellenére mellőzi a gyártónál történő vizsgálatot, az áru elfogadottnak tekintendő, amint az a telephelyet elhagyja. A vizsgálat minden költsége a vevőt terheli.

 1. Garancia

Hibás szállítás és jogi kifogások esetén az eladó a következő garanciákat vállalja további igények kizárásával – fenntartva a 9. pontban foglaltakat.

Hibás szállítás

 • a. Minden olyan részt térítés nélkül a vevő választása szerint ki kell javítani vagy újonnan le kell szállítani, amelyek a kockázat átszállása előtti körülmény következtében hibásnak bizonyulnak. Az ilyen hibák megállapítását az eladóval haladéktalanul írásban közölni kell. A kicserélt részek az eladó tulajdonába kerülnek.
 • b. Az eladó számára szükségesnek tűnő valamennyi javítás és pótszállítás kivitelezésére a vevőnek az eladó értesítése után elegendő időt és alkalmat kell adnia, egyébként az eladó mentesül az abból eredő következményekkel kapcsolatos felelősség alól. Csak az üzembiztonságot veszélyeztető sürgős esetekben illetve aránytalanul nagy károk elhárításakor, amikor az eladót azonnal értesíteni kell, van a vevőnek joga arra, hogy a hibát saját maga vagy egy harmadik fél elhárítsa és az eladótól a szükséges ráfordítások megtérítését követelje.
 • c. A javításokból illetve a pótszállításokból eredő költségekből – amennyiben a kifogás jogosnak bizonyul – az eladó viseli a következő költségeket: a pótalkatrész költségeit beleértve a kiszállítás valamint a ki- és beszerelés méltányos költségeit, továbbá, amennyiben az egyes esetekben olcsóbban kérhető, az esetlegesen szükséges szerelőik és kisegítő erőik költségeit.
 • d. A vevőnek a törvényes előírások keretében joga van a szerződéstől való elálláshoz, ha az eladó – a törvényes kivételes esetek figyelembe vételével – eredménytelenül elmulasztja a számára kiszabott méltányos határidőt az áruval kapcsolatos kifogások javítására vagy pótszállításra. Amennyiben csak jelentéktelen hiányosságról van szó, a vevő csak a szerződéses ár leszállítását jogosult kérni. szerződéses ár csökkentésének joga egyébként kizárt.
 • e. Eladó nem vállal garanciát különösen a következő esetekben: Nem megfelelő vagy szakszerűtlen használat, hibás szerelés illetve üzembe helyezés a vevő vagy egy harmadik fél által, hibás vagy hanyag kezelés, nem szakszerű karbantartás, nem megfelelő üzemi eszközök, hiányos építési munkálatok, alkalmatlan talaj, vegyi, elektrokémiai vagy elektromos hatások – amennyiben ezekért nem az eladó felelős.
 • f. Amennyiben a vevő vagy egy harmadik személy szakszerűtlenül folytat javítást, az eladó nem felel az ebből keletkezett következményekért. Ugyanez érvényes azokra a változtatásokra, amelyeket az eladó beleegyezése nélkül hajtanak végre a leszállított eszközön.

Jogi kifogások

 • g. Amennyiben a leszállított eszköz használata belföldön ipari jogvédelmi vagy szerzői jogok megsértéséhez vezet, az eladó a vevő részére saját költségén elvileg megszerzi a további használat jogát vagy a leszállított eszközt a vevő részére elvárt módon úgy módosítja, hogy az oltalmi jogsértés már ne álljon fent. Amennyiben ez gazdaságilag megfelelő feltételekkel vagy a megfelelő határidőig nem lehetséges, a vevő jogosult a szerződéstől elállni. A megnevezett feltételekkel az eladót is megilleti a szerződéstől elállás joga. Ezen kívül az eladó a vevőt mentesíti az adott oltalmi jog tulajdonosa által támasztott vitathatatlan és jogerősen megállapított követelésektől.
 • h. Az eladónak a 8. pontban megnevezett kötelezettségei a 9. pontban vannak fenntartva az oltalmi vagy szerzői jogok megsértésének esetére. Ezek csak akkor állnak fent, ha:

 

 • A vevő haladéktalanul értesíti az eladót az elkövetett oltalmi vagy szerzői jogsértésről,
 • A vevő az eladót az érvényesített követelések elhárításában megfelelő mértékben támogatja illetve az eladónak a módosítások elvégzését a 8. pontban leírtaknak megfelelő módon lehetővé teszi,
 • Az eladó előjoga marad minden védekezési intézkedés, beleértve az ügy bíróságon kívüli elrendezését is,
 • A jogi kifogás nem a vevő rendelkezésén alapul,
 • A jogsértést nem az okozta, hogy a vevő a leszállított eszközt önkényesen megváltoztatta vagy azt nem szerződésszerű módon használta.
 1. Felelősség
 • a. Amennyiben a leszállított eszközt a vevő az eladó hibájából nem tudja a szerződés szerint használni a szerződéskötés előtti vagy utáni javaslatok és tanácsadások elmulasztása vagy hibás tejesítése miatt vagy különösen a leszállított eszköz kezelési és karbantartási utasítására vonatkozó más szerződésbeli mellékkötelezettségek megsértése miatt, akkor a vevő további követeléseinek kizárásával megfelelően a 8. és 9b. pontok rendelkezései érvényesek.
 • b. Azokért a károkért, amik nem magán a leszállított eszközön találhatóak, bármilyen jogi esetben csak a következő esetekben felel az eladó:

 

 • Szándékosság esetén
 • A tulajdonos/a szervezetek vagy a vezető alkalmazott durva hanyagsága esetén
 • Élet, test, egészség megsértése miatt keletkezett felelősség esetén
 • Hibák rosszhiszemű elhallgatása esetén, vagy olyan hibáknál, ahol garantálta a mentességet
 • A leszállított eszköz hibái esetén vagy a termékfelelősségi törvény alapján a magánhasználatú tárgyaknál bekövetkező személyi és anyagi károkért. Lényeges szerződésbeli kötelezettségek vétsége esetén az eladó felel a nem vezető alkalmazottak durva és enyhe hanyagsága esetén, ez utóbbi esetben a szerződés szempontjából tipikus, ésszerűen előrelátható károk esetén. További követelések kizárva.
 1. A tulajdonjog fenntartása

A leszállított áru a eladó tulajdonát képezi  valamennyi, még a jövőben keletkező követelés teljes kifizetéséig is, amelyek a vevővel kapcsolatos ügyletből bármely jogcímen eladót illeti. A vevő jogosult az árunkat szabályszerű üzletmenetben rendeltetésének megfelelően használni, feldolgozni és viszonteladóként leszállítani és elidegeníteni. Más rendelkezésre a vevő nem jogosult. Amennyiben az áruink általunk a vevő megbízásában, vagy a vevő által más tárgyakkal egységes dologgá vannak összekapcsolva, megállapodunk abban, hogy a vevő ezúton ránk ruházza a részarányos társtulajdont a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:15-16. §-a értelmében és a dolgot számunkra megőrzi.

Az áru elidegenítésének esetén, amikor az előbbi rendelkezések szerint eladó tulajdonjog fenntartása fennáll, a vevő már most visszavonhatatlanul részarányosan lemond részünkre az összes követeléséről az alapul szolgáló adásvételi szerződésből a maradék követelésünk nagyságáig. A vevő ezen követelések behajtására olyan mértékben jogosult, amíg a velünk szembeni kötelezettségeit korlátozás nélkül teljesíti. Elzálogosításokat, elkobzásokat vagy egyéb harmadik fél által foganatosított rendelkezéseket a vevő haladéktalanul köteles eladónak ajánlott levélben jelezni és köteles saját költségén minden szükséges intézkedést meghozni jogaink megvédésére. Kötelezettséget vállalunk, hogy az eladó a javára szolgáló biztosítékokat a vevő kérésére döntésének megfelelően akkor szabadítja fel, amikor annak értéke a biztosítandó követelést 25 %-kal meghaladja.

Folyószámla esetén a fenntartott tulajdon a eladó szaldókövetelése biztosítékául szolgál. A tulajdonjog fenntartásának időtartama alatt a vevő kötelezi magát arra, hogy a vásárlás tárgyát rendeltetésszerű állapotban megőrzi és biztosítja azt tűz és lopás és kérésünkre géptörés ellen is és a biztosítás megkötését számunka igazolja, valamint kérésre a biztosítóval szembeni követeléseiről eladó  javára lemond.

 1. Elállási jog és egyéb jogok

Amennyiben a vevő gazdasági és anyagi helyzetében jelentős romlás következik be, a vevő a raktárát, a kint levőségeit vagy az eladott árukat elzálogosítja vagy azokat más hitelezőknek biztosítékul átadja, illetve átruházza, vagy ha a vevő a fizetéseinek jelentős részével hátralékba kerül, eladó jogosult biztosítékot kérni és – amennyiben nem lehet elegendő biztosítékot adni – egy méltányos póthatáridő kitűzése után a minket illető maradékkövetelést esedékessé tenni vagy a szerződéstől elálllni.

Az előbbi rendelkezés érvényes akkor is, ha a vevő meghal, üzemét felszámolják vagy egy harmadik személynek átruházzák. Ha a maradék adósságot nem fizetik meg eladó számára a tulajdonjog fenntartásának esetében a vevő használati joga megszűnik. Eladó jogosult vagyunk tulajdonunk kiadását azonnal követelni.

A vásárlás tárgyának ismételt tulajdonba vétele, amennyiben nem a részletfizetési törvény kerül alkalmazásra, nem számít a szerződéstől való elállásnak.

A vevő fizetési kötelezettsége érintetlen marad.

Eladó jogosult vagyunk a vásárlás tárgyát szabadkézből való eladással a vevő költségére és számlájára a lehető legjobb módon értékesíteni. Eladó az ismételt birtokbavétel és az értékesítés költségeit minden igazolás nélkül az eladásból befolyt ellenérték 5 % -val számolja el. A többletköltségeket igazolni kell.

A részletfizetési törvény értelmében kötött jogi ügyleteknél már egy részlet kimaradása esetén eladó jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a használati kártérítésnek és a sérülések esetleges megtérítésének összegét egy az eladó elrendelendő felértékeléssel egy felesketett szakértő állapíthatja meg. A használati kártérítés és a serülésekből eredő kár megtérítése ebben az esetben a részletfizetési ár és a felbecsült kár közötti különbségből kerül kiszámításra. Az esetlegesen megtakarított köztes kamatok és finanszírozási költségek beszámításra kerülnek.

 1. Visszaszállítások

Az áru mindennemű visszaszállításához alapvetően szükség van a eladó beleegyezésére és az árukat a kitöltött visszaszállítási nyomtatvánnyal együtt kell részére visszaküldeni. Különben az ügy feldolgozása cégen belül nem lehetséges és az áruk költségekkel terhelt visszaküldéséhez vezet a vevő részére.

 1. A garancia lebonyolítása

A garanciális határidőn belül fenntartjuk a jogot, hogy a készüléket szakvéleményezésre a Velbertben található gyárunkba szállíttassuk. Minden garanciális igény alapja a készülékek rendszeres karbantartása és felülvizsgálata az UVV-nak megfelelően.

 1. A bíróság helye és teljesítési hely

A szerződéses viszonyokra a magyar jogrendszer szabályai az irányadóak. Amennyiben a jelen szerződés egyes rendelkezései hatálytalanok, attól függetlenül a szerződés hatályos része alkalmazandó.

A teljesítés helye a Columbus McKinnon Hungary Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5.

A felek között a jelen szerződésből fakadó esetlegesen felmerült jogviták rendezésére eljáró bíróságként alávetéses illetékesség alapján eladó a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 41. § szerint a székhelyünk szerinti hatáskörrel rendelkező székesfehérvári bíróság illetékességét köti ki.

Eladó tevékenysége során elektronikus adatfeldolgozást alkalmaz, amelynek során betartja a magyar adatvédelmi jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezéseit.

 

Állapot: 2014. december 15.

Columbus McKinnon Hungary Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi u. 5.